Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej


Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku: 8.30 - 15.30


Pielęgniarki szkolne: Elżbieta Wegner, Jolanta Kopterska


Zakres zadań pielęgniarki szkolnej:

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna  w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie tes-tów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • realizowanie zleceń lekarskich,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz spra-wowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełno-sprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dyrektorowi szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edu-kacji zdrowotnej.

Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Dzieci realizujące obowiązek rocz-nego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Pielęgniarka albo higienistka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

 • rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI) oraz określeniem poziomu na siatkach centylowych;
 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
 • zeza (Cover test, test Hirschberga);
 • ostrości wzroku;
 • widzenia barw;
 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
 • ciśnienia tętniczego krwi (określenie poziomu na siatkach centylowych);

Ponadto, wykonując testy przesiewowe pielęgniarka szkolna dokonuje orientacyjnej oceny ucznia w zakresie zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.

Terminy wykonania badań bilansowych i testów przesiewowych:

 • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – tylko jeżeli dziecko realizuje je w szkole, w innej sytuacji testy przeprowadza pielęgniarka rodzinna dziecka w przychodni;
 • klasa III szkoły podstawowej;
 • klasa V szkoły podstawowej (bez badania bilansowego);
 • klasa VII - testy przesiewowe
 • klasa I szkoły ponadpodstawowej;
 • ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

Obecność pielęgniarki szkolnej uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży w szkole.