Get Adobe Flash player

Granty PPGR – konieczność uzupełniania wniosków o udzielenie wsparcia szkoły

Prezydent Miasta Koszalina informuje, że po złożeniu wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na Gminę Miasto Koszalin obowiązek przedłożenia wykazu uczniów, którzy spełniają prawidłowo potwierdzone kryteria udzielenia wsparcia w ramach projektu (tj. przekazania komputera).

Zgodnie z informacją otrzymaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone dotychczas oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących wyłącznie
w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Samo oświadczenie nie jest wystarczające, aby uzyskać wsparcie
w ramach projektu
.

W związku z tym prosimy o dostarczenie do dnia 6 grudnia 2021 roku zaktualizowanego oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie oraz kopii dokumentów:

  • potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków / opiekunów prawnych (zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych),
  • potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego krewnych
    w linii prostej od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR),
  • potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR na terenie gminy, w której istniał niegdyś PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie
    o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania wystawiony przez organ instytucji publicznej);
  • potwierdzających miejsce nauki ucznia ubiegającego się o udzielenie wsparcia (kopia obu stron legitymacji szkolnej).

Wzór zaktualizowanego oświadczenia (dla ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego) o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie można pobrać ze strony internetowej pod adresem:

https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/art/granty-ppgr-koniecznosc-uzupelniania-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia.1007.html

lub otrzymać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Przedłożenie tych dokumentów jest warunkiem ostatecznego zweryfikowania złożonego uprzednio wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione i pozytywnie zweryfikowane przez Gminę Miasto Koszalin, nie będą mogły zostać rozpatrzone i tym samym zostaną odrzucone jako niemożliwe do zweryfikowania.

Uwaga!

Składane kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, tj. kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM", klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu
i podpisem.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Dokumenty można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

- w wersji papierowej do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Mickiewicza 26, pok. 6, poddasze),

- w wersji papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin),

- w wersji elektronicznej (skan podpisanego oświadczenia i dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem) poprzez ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Koszalinie: /UMKoszalin/SkrytkaESP.

Wszelkie niezbędne informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Koszalinie pod numerem telefonu 94 348-39-20


Zaktualizowane oświadczenie dla ucznia niepełnoletniego