Get Adobe Flash player

Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych


Dotyczy: telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki, konsoli do gier i innych urządzeń elektronicznych.


  • Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
  • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
  • Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (powinny być wyłączone i schowane).
  • W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela.
  • Nauczyciel może zezwolić uczniom na użycie telefonu w czasie zajęć wyłącznie do celów edukacyjnych.
  • Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.
  • Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i in. urządzeń podczas pobytu w szkole powoduje zabranie ich do „depozytu” przez nauczyciela po uprzednim wyłączeniu w/w urządzeń przez ucznia.
  • Nauczyciel, który odebrał uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenia, przekazuje je do kancelarii szkoły, powiadamia rodziców i dokonuje stosownego wpisu do rejestru znajdującego się w kancelarii szkoły.
  • Nauczyciel, który odebrał uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenia, w jak najkrótszym czasie od zdarzenia informuje wychowawcę klasy o zaistniałym fakcie.
  • Pozostawiony w depozycie telefon komórkowy lub in. urządzenia odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia z kancelarii szkoły w godzinach jej pracy, czyli od 8.00 do 15.00, natomiast od 15.00 do 19.00 od woźnej szkolnej.

Uzgodniono na posiedzeniu Rady Rodziców 18 marca 2015 r.
Procedura wchodzi w życie dnia 7 maja 2015 r.