Get Adobe Flash player

Pedagodzy szkolni i psycholog


Pedagog
mgr Maria Dębska
  Pedagog
mgr Agnieszka Skrzypniak
  Psycholog
mgr Aleksandra Pastor-Statkiewicz
         
poniedziałek ... 10:30 – 14:30
wtorek ............ 08:00 – 12.30
środa ............. 14:30 – 17:30
czwartek ........ 08:00 – 12:30
piątek ............ 08:30 – 14:30
  środa .......... 08.00 – 13:00
czwartek ..... 10:00 – 15:00
  poniedziałek .... 08.00 - 12.00
wtorek ............ 13.00 - 16.00

Maria Dębska - wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji psychoprofilaktyki w placówkach oświatowych.

Agnieszka Skrzypniak - wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologiczna, socjoterapia.

Aleksandra Pastor-Statkiewicz - wykształcenie wyższe psychologiczne z przygotowaniem pedagogicznym, ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Praca pedagoga i psychologa koncentruje się wokół problemów wychowawczych.

 • Udzielanie pomocy w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Pomaganie uczniom w rozwiązywaniu konfliktów między nimi, prowadzi rozmowy wyjaśniające, wychowawcze, mediacyjne i razem z uczniami szuka sposobów zakończenia konfliktów.
 • Współpraca z rodzicami uczniów trudnych wychowawczo i mających trudności edukacyjne.
 • Współpraca z Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich z Miejską Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, z Zespołem Wsparcia Rodziny, Kuratorami Sądowymi.
 • Organizacja i realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień głównie w kl. IV - VI. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem filmów w zakresie profilaktyki. Współpracuje z Oddziałem Fundacji ETOH w Koszalinie, z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Prowadzenie zajęcia warsztatowe z zakresy psychoprofilaktyki w klasach IV - VI. Tematyka zajęć: agresja, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, sposoby radzenia sobie ze stresem, cyberprzemoc.

Praca korekcyjno-wyrównawcza:

 • Wnioskowanie o udzielenie uczniom pomocy w nauce przez zapisanie ich na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze i pomaga w organizowaniu tych zajęć.
 • Informacja i zachęcanie rodziców w miarę potrzeb do korzystania z pomocy specjalistów z Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 • Zorganizowanie w naszej szkole Fundusz Pomocy Naszym Dzieciom, którego celem jest wspieranie uczniów i rodziców mających trudną sytuację rodzinną i finansową.
 • Współpraca przy tworzeniu planu wychowawczego szkoły, dokonuje określonej analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

Socjoterapia:

 • Cele rozwojowe: rozwijanie indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, zaspokajanie podstawowych dla danego wieku potrzeb, podejmowanie zagadnień ważnych dla określonej grupy wiekowej.
 • Cele terapeutyczne: dostarczą uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych oraz doświadczeń kompensujących doświadczenia deprawacyjne, również hamujące rozwój emocjonalny i społeczny będą sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych, posłużą aktywnemu uczniu się nowych umiejętności psychologicznych
 • Akcentowanie  przede wszystkim odreagowanie emocjonalne jako podstawowe zadanie zajęć socjoterapeutycznych.
 • Rozładowanie polega na ujawnieniu, wyrażeniu, wypartych emocji towarzyszących zdarzeniu traumatycznemu.
 • Korektura urazów polega na odpowiednim dobraniu ćwiczeń, gier i zabaw, sytuacji grupowych, które dostarczają dziecku nowych doświadczeń, przeciwstawnych do doświadczeń urazowych. Źródłem korektywnych doświadczeń są też sytuacje, które umożliwiają budowanie obrazu samego siebie.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne powinny także stać się okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz do nabycia nowych umiejętności (np. interpersonalnych).